Ethische code Ritska van der Zee, Praktijk voor Regressietherapie en Coaching gevestigd en kantoorhoudende te Numansdorp

Deze Ethische Code behelst de normen en waarden volgens welke Ritska van der Zee, Praktijk voor Regressietherapie en Coaching (hierna te noemen Ritska van der Zee) haar werkzaamheden uitvoert.

De hoofdregel waarvan alle andere regels zijn afgeleid:

Ritska van der Zee handelt altijd in het belang van haar cliënt.

De basisvoorwaarden voor regressietherapie en coaching zijn eerlijkheid, integriteit, onpartijdigheid en respect.

Ritska van der Zee handelt enkel en alleen op basis van wat zij naar eigen waarden en normen kan verantwoorden.

Ritska van der Zee stelt zich altijd dienstverlenend op en stelt haar cliënten hierbij centraal.

Ritska van der Zee biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau, omdat Ritska van der Zee de privacy van haar cliënten respecteert en hierdoor de vertrouwensrelatie wordt opgebouwd die noodzakelijk is voor effectief coachen.

Ritska van der Zee zorgt er voor dat er nooit vertrouwelijke informatie achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.

Ritska van der Zee beschermt altijd de identiteit van haar cliënten. Ook in discussies met collegae of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.

Tijdens en rond de therapierelatie stelt Ritska van der Zee duidelijke grenzen. Ritska van der Zee houdt rekening met de effecten van overlappende relaties.

Ritska van der Zee verplicht zich tijdens de sessies voldoende kwaliteiten en technieken in te brengen om het afgesproken behandeltraject bevredigend te doen plaatsvinden.

Ritska van der Zee doet al het mogelijke om de kwaliteit van haar werk te controleren, haar eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken. Ritska van der Zee maakt regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.

Ritska van der Zee investeert een belangrijk deel van haar tijd in studie en verdere professionele ontwikkeling.

Ritska van der Zee blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op haar vakgebied.

Ritska van der Zee geeft eerlijk en volledig inzicht in haar kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.

Ritska van der Zee zal haar overwicht als professional nimmer misbruiken, noch haar kennis en kunde.

Ritska van der Zee geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.

Voor doorverwijzingen ontvangt Ritska van der Zee nooit commissie.

Ritska van der Zee gedraagt zich dusdanig dat het vertrouwen in de therapie of het vertrouwen in haar collegae niet wordt ondermijnd.

Ritska van der Zee toont respect voor de kennis en kunde van haar collega.

Ritska van der Zee werkt op een dusdanige manier dat zowel de menselijke gemeenschap als de uniciteit van het individu wordt gerespecteerd. Ritska van der Zee respecteert de culturele context en het wereldbeeld van haar cliënt.

Ritska van der Zee heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met haar cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.

Ritska van der Zee is verantwoordelijk voor het aangaan van een behandelovereenkomst met haar cliënten.

Ritska van der Zee is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en haar cliënten. Regressietherapie en coaching is een formele contractuele relatie en niets anders.

© Ritska van der Zee, Praktijk voor Regressietherapie en Coaching, Numansdorp, eerste versie opgesteld op 4 maart 2020 – huidige versie 3 augustus 2020